RSS
Get Adobe Flash player

Warunki uczestnictwa w projekcie

Kandydaci/ Kandydatki, którzy chcą uczestniczyć w Projekcie muszą spełniać łącznie wszystkie niżej wymienione kryteria dostępu:
a) w dniu przystąpienia do Projektu znajdować się w przedziale wiekowym 15 – 30 lat
b) posiadać zameldowanie na pobyt (stały lub czasowy) na terenie woj. opolskiego
c) być osobą pozostającą bez zatrudnienia (załącznik nr 3).

Procedura rekrutacyjna

Osoba zainteresowana uczestnictwem w Projekcie jest zobowiązana do przedłożenia następujących dokumentów:
a) dostępnych na stronie internetowej www.kompetencje.wup.opole.pl lub w Biurze Projektu:
• ankiety rekrutacyjnej – załącznik nr 1
• oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, realizacji i ewaluacji projektu - załącznik nr 2
• oświadczenia o pozostawaniu bez zatrudnienia - załącznik nr 3
• zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział osoby nieletniej w Projekcie – załącznik nr 4
b) oraz poniższe dokumenty (w przypadku kserokopii, potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem", opatrzone własnoręcznym - czytelnym podpisem Kandydata/ Kandydatki oraz aktualną datą):
• kserokopię dokumentu potwierdzającego poziom wykształcenia
• kserokopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka niemieckiego
(w przypadku jego posiadania)

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w Biurze Projektu od godziny 9.00 do 14.00 lub pocztą tradycyjną na adres: Biuro Projektu „Wsparcie kompetencji na starcie" ul. Oleska 127, 45-231 Opole.
Pełny Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie oraz wszystkie dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu lub na stronie internetowej www.kompetencje.wup.opole.pl
Rekrutacja odbywać się będzie w sposób ciągły przez dwadzieścia jeden miesięcy, w cyklach miesięcznych, zaczynając od kwietnia 2013 roku, równolegle dla kandydatów deklarujących udział w stażu zawodowym określonym w § 2 ust. 4 pkt 5 lit. a i lit. b Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie.
Przyjmowane będą wyłącznie zgłoszenia zawierające wszystkie wymagane dokumenty wskazane w § 3 ust. 2 Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie. Warunkiem przyjęcia dokumentów rekrutacyjnych jest opatrzenie ich podpisem przez Kandydata/ Kandydatkę (w przypadku osoby niepełnoletniej przez Kandydata/ Kandydatkę oraz przez rodzica/ opiekuna prawnego).
Na etapie rekrutacji dodatkową premię punktową otrzymają:
a) Kobiety +2 punkty premiowe
b) Osoby posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, pomaturalne +3 punkty premiowe
Przy selekcji kandydatów w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę osoby z najwyższą liczbą punktów, w ramach każdego naboru.
W przypadku tej samej liczby punktów, o kolejności na liście, będzie decydować kolejność zgłoszeń w ramach poszczególnych naborów.
Po zakończeniu oceny sporządzone zostaną dwie listy rankingowe odrębnie dla Kandydatów/Kandydatek deklarujących udział w stażu zawodowym określonym w § 2 ust. 4 pkt 5 lit. a i lit. b Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projecie. Lista rankingowa będzie umieszczona na stronie internetowej Projektu www.kompetencje.wup.opole.pl po zakończeniu każdego naboru.
Po złożeniu wszystkich dokumentów rekrutacyjnych, kandydatowi zostanie nadany numer rekrutacyjny, który będzie go identyfikował podczas trwania Projektu.
Zgłoszenia, które wpłyną po uzyskaniu określonej liczby uczestników, będą rejestrowane na liście rezerwowej.
Osoby przyjęte do Projektu będą informowane o terminie pierwszego spotkania
z doradcą zawodowym (w ramach IPD) telefonicznie. Podczas tego spotkania Uczestnicy/ Uczestniczki wypełnią pozostałe dokumenty rekrutacyjne:
• formularz PEFS - załącznik nr 5
• deklarację uczestnictwa w Projekcie - załącznik nr 6
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację własnego wizerunku - załącznik nr 7

Linki

efs

umwo

wup-logo

pokl

tutajzostaje

 

Ta strona używa cookies (ciasteczka) w celu: świadczenia usług i zbieraniu statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej.

Akceptuję ciasteczka z tej strony.