RSS
Get Adobe Flash player

Indywidualny Plan Działania i warsztat aktywnego poszukiwania pracy

Wszyscy Uczestnicy zostaną objęci Indywidualnym Planem Działania. Spotkania w ramach IPD będą realizowane przez doradcę zawodowego. Każda osoba odbędzie dwa takie spotkania: pierwsze na początku udziału w Projekcie oraz drugie po zakończeniu udziału w warsztacie aktywnego poszukiwania pracy i spotkaniu z psychologiem. Uczestnicy po spotkaniach z doradcą zawodowym będą mieli sporządzone portfolio IPD, które zawierać będzie wszystkie niezbędne dokumenty, pomocne podczas poszukiwania pracy i tworzenia dokumentów aplikacyjnych. Na każdym spotkaniu Uczestnicy podpiszą indywidualną listę obecności.
Uczestnikom zapewnione zostanie ubezpieczenie NNW oraz zwrot kosztów dojazdu (wg zasad zawartych w regulaminie).

Wszyscy Uczestnicy wezmą udział w jednodniowym warsztacie z aktywnego poszukiwania pracy (7 godzin dydaktycznych). Aby warsztat był przeprowadzony właściwie i z największą korzyścią, przeprowadzony będzie w grupie liczącej od 8. do 16. osób. Realizowany będzie przez doradcę zawodowego i pośrednika pracy. Celem warsztatu jest nabycie przez Uczestników umiejętności aktywnego poszukiwania pracy oraz skutecznego poruszania się po rynku pracy.
Treści merytoryczne warsztatu:
• metody i techniki aktywnego poszukiwania pracy oraz sposoby poruszania się po rynku pracy,
• rynek pracy
• sposoby analizy ogłoszeń o pracę
• tworzenie dokumentów aplikacyjnych
• przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
W ramach warsztatu zostanie zorganizowane spotkanie z pośrednikiem pracy, który przedstawi informacje o lokalnym rynku pracy. Uczestnicy otrzymają skrypt szkoleniowy.

 

Wsparcie psychologiczne

Wszyscy Uczestnicy Projektu objęci zostaną minimum dwugodzinnym wsparciem psychologicznym.
Treści merytoryczne:
• analiza sytuacji uczestników projektu pod kątem problemów i obaw, jakie wiążą się z ich udziałem w Projekcie
• podniesienie wiary we własne możliwości przez Uczestników
• podniesienie poczucia własnej wartości
• wzrost umiejętności psychospołecznych.
Udział w spotkaniu z psychologiem przyczyni się do wzrostu motywacji do szukania pracy i podjęcia zatrudnienia, a także pozwoli na indywidualną diagnozę problemów Uczestników, które mogą wpływać negatywnie na jego szanse na rynku pracy.
Uczestnikom zapewnione zostanie ubezpieczenie NNW oraz zwrot kosztów dojazdu (wg zasad zawartych w regulaminie).

 

Szkolenie zawodowe z modułem języka niemieckiego

Uczestnicy poprzez udział w IPD, warsztacie oraz uzyskując wsparcie psychologiczne, poznają własne potrzeby zawodowe oraz rynek pracy. Dzięki temu, wraz z doradcą zawodowym, dokonają wyboru szkolenia zawodowego, które podniesie ich kwalifikacje i będzie dopasowane do aktualnych potrzeb pracodawców.
Szkolenie będzie poszerzone o moduł języka niemieckiego, dzięki czemu Uczestnicy zwiększą swoją atrakcyjność na rynku pracy, a także szanse na znalezienie zatrudnienia.
Osobom, które wezmą udział w praktykach zawodowych w Niemczech, szkolenie językowe ułatwi adaptację w warunkach niemieckich.

Szkolenia będą realizowane na terenie województwa opolskiego i zlecone firmom zewnętrznym, posiadającym doświadczenie w szkoleniu zawodowym.

Szkolenie, w zależności od tematyki, będzie trwało od 6. do 8. tygodni (150h szkolenia zawodowego, 60h modułu języka niemieckiego).
Uczestnikom zapewnione zostanie ubezpieczenie NNW, odzież robocza oraz stypendium szkoleniowe.

Staże zawodowe w Polsce lub praktyki zawodowe w Niemczech (Mannheim)

a) staż zawodowy w Polsce - po ukończonym szkoleniu zawodowym, połowa Uczestników Projektu odbędzie 6. miesięczny staż zawodowy u pracodawców. Staż będzie adekwatny do ukończonego szkolenia, a jego celem będzie zdobycie przez Uczestników doświadczenia zawodowego.
Uczestnikom zapewnione zostanie ubezpieczenie NNW, odzież robocza, stypendium stażowe.
Z każdą osobą zostanie zawarta umowa stażowa.

b) praktyki zawodowe w Niemczech - praktyki zawodowe dla 100. uczestników, organizowane u niemieckiego Partnera w Mannheim.
Uczestnicy odbędą praktyki zawodowe na terenie Niemiec. Czas trwania praktyki to 8 tygodni. Praktyka będzie odpowiedzią na ukończone szkolenie i pozwoli Uczestnikom na nabycie nowych kwalifikacji zawodowych.
Osoby ubiegające się o wyjazd na praktyki do Niemiec, zobowiązane są znać język niemiecki na poziomie minimum B1 (poziom osiągnięty po ukończonym szkoleniu realizowanym w ramach Projektu).
Praktyki prowadzone będą zgodnie z niemieckim systemem praktyk, a Uczestnikom zostanie zapewniony będzie opiekun praktyk.
Uczestnicy otrzymają stypendia stażowe, zaświadczenia o ukończeniu praktyki. Zostaną pokryte również koszty przejazdu tam i z powrotem, koszty wyżywienia oraz zakwaterowania.
Z każdą osobą zostanie zawarta umowa o praktykę zawodową.
Uczestnicy biorący udział w praktykach w Mannheim zobowiązani są do posiadania ubezpieczenie zdrowotnego oraz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Społecznego. O bezpłatne wydanie karty ubiegać się należy w oddziale NFZ. Więcej informacji można uzyskać na stronie NFZ: www.nfz-opole.pl/EKUZ.html.

 

Pośrednictwo pracy i jobcoaching

Uczestnicy skorzystają ze spotkania z pośrednikiem pracy przed podjęciem stażu lub po jego zakończeniu. Każda osoba będzie mogła skorzystać z minimum dwóch spotkań z pośrednikiem. Celem spotkań będzie podsumowanie i ukierunkowanie potrzeb zawodowych Uczestników (z wykorzystaniem IPD, umiejętności nabytych podczas warsztatu oraz doświadczenia zdobytego w czasie staży i praktyk zawodowych) i jego możliwości w odniesieniu do rynku pracy.
Podstawowym zadaniem pośrednika będzie pozyskiwanie i analiza ofert pracy (w bazach PUP, agencji zatrudnienia, prasie i Internecie) oraz korelacja z potrzebami Uczestników.
Pośrednik pomoże uczestnikom w sporządzeniu i zgromadzeniu dokumentów, niezbędnych w procesie rekrutacji we wskazanej firmie.
Uczestnicy zostaną skierowani do wskazanego pracodawcy (osobiście, telefonicznie, mailowo). Osoby, które uzyskają zatrudnienie dostarczą pośrednikowi dokumenty potwierdzające zatrudnienie.

Głównym zadaniem jobcoacha jest wsparcie w utrzymaniu uzyskanego zatrudnienia, celem jak najdłuższego zatrudnienia Uczestnika Projektu u jednego pracodawcy. Do jego zadań należeć będzie także pomoc osobie podejmującej zatrudnienie w aklimatyzacji, wprowadzeniu w obowiązki służbowe i rozwiązywaniu problemów związanych z wykonywaniem zadań i funkcjonowaniem w określonej grupie zawodowej.

 

Planuje się przyznanie jednorazowego dodatku relokacyjnego w wysokości 5 000 zł brutto dla osób, które uzyskały zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia.

Linki

efs

umwo

wup-logo

pokl

tutajzostaje

 

Ta strona używa cookies (ciasteczka) w celu: świadczenia usług i zbieraniu statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej.

Akceptuję ciasteczka z tej strony.